Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Instytut Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Dermalogica Edyta Słupczewska z siedzibą w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 40/55-58


Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Wypełnij do nas na formularz znajdujący się pod adresem: https://klinika-dermalogica.pl/kontakt/


Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji na zabiegi, bądź też korzystałeś z naszych usług lub też w związku z wysyłaniem informacji handlowej o nowych ofertach Instytutu Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Dermalogica.


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Instytut Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Dermalogica?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do umówienia się na zabieg (rejestracja), wykonania zabiegu medycyny estetycznej (bądź też innego zabiegu z branży beauty), bądź też celem wysyłania informacji handlowej o nowych ofertach i promocjach, w tym do:

– umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną;
– zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
– realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży w sklepie
– obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
– kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.


  Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie po naszej stronie zasady rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).


  Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

   – zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
   – organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

   Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.


   Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

   Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc wypełnić formularz kontaktowy:

   – imię i nazwisko,

   – adres e-mail,

   – treść wiadomości

   – numer telefonu


   Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

   – imię i nazwisko,
   – adres e-mail,
   – predyspozycje zdrowotne do wykonania zabiegu (informacje o stanie zdrowia).


    Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz danych osobowych niezbędnych do wykonania zabiegu Instytut Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Dermalogica, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy o jego wykonanie.

    Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych danych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.


    Jakie masz uprawnienia wobec Instytutu Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Dermalogica w zakresie przetwarzanych danych?

    Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.


    Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

     – w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
     – w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
     – w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
     – w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

     Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


     W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

     Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

     – przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
     – Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.


     Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

     Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz współpracujących w ramach kampanii marketingowych, a także w zakresie obsługi IT. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.


     Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

     Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

     – dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
     – wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
     – zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
     – maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

     Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych do czasu jej odwołania lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.


     Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

     Nie przekazujemy Twoich danych poza kraje EOG.


     Dziękujemy za możliwość dotychczasowej współpracy,

     zespół Dermalogica.